Skolebestyrelsens funktion

Her kan du læse mere om, hvad Skolebestyrelsen laver og se hvilket lovgrundlag, de arbejder efter.

Skolebestyrelsen, der består af 7 forældre, 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen, 3 repræsentanter fra ledelsen, 1 lærerrepræsentant og 1 elev, fører tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrel­sen skal fastsætte principper for den måde, skolen skal drives på. Det er også skolebestyrelsen, der skal godkende skolens budget. Der afholdes skolebestyrelsesmødeder én gang om måneden.

Én gang om året skal best­yrel­sen fortælle forældre, medarbejdere og elever om sit arbejde i det forløbne år samt om planerne for det kom­mende år. På dette møde er der mulighed for at alle kan drøfte og kom­mentere de initiativer, som bestyrelsen har iværk­sat. Endvidere afholder skolebestyrelsen hvert efterår et møde med alle kontaktforældrene. På dette møde vil der være et fast tema.
 
Det er skolebestyrelsen der, i samarbejde med lærerne, har udformet principperne for det daglige sam­arbejde mellem skole og hjem. Disse principper er nærmere be­skrevet se­nere.
 
Skolens ledelse (skoleinspektør og viceinspektør) deltager i alle besty­rel­sens møder. Skoleledelsen­ er dem, der i det daglige har den pædagogiske og administrative ledel­se af skolen.
 
Skoleinspektøren er den, der er an­svarlig for skolens virksomhed over for bestyrel­sen og byrådet.
 
Det er skoleinspektøren, der leder og fordeler arbejdet mellem de ansatte, og det er skole­inspektøren, der i prin­cippet træffer konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.
 
Dagsordener og referater fra skolebestyrelsen vil være tilgængelige på hjemmesiden.

 

Lovgrundlag for Skolebestyrelsens arbejde
Uddrag af folkeskoleloven § 42:

Ved hver selvstændig skole oprettes en skolebestyrelse, der består af:

1) 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, jf. dog § 43, stk. 1. Antallet af forældrerepræsentanter skal være 7, hvis skolen omfatter en specialklasserække, og forældrerepræsentationen for denne skal udgøre mindst 1.

2) 2 repræsentanter for lærerne og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere.

3) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt skolens elever, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1, har stemmeret.

Stk. 5. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 6. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.